سولماز رئوف
متولد ۱۵ مرداد ۶۱
از جنس بهاری جاودان
جمله ای که همیشه در گوش خود نجوا میکنم این است: “بهترین هرآنچه هستی باش”
امیدوار و در تلاشم که بهترین هر آنچه هستم باشم.
این سایت به منظور دستیابی به این هدف راه اندازی شده است، پس از اظهار نظر مخاطبین نسبت به نوشته هایم استقبال میکنم.